Troche o zdrowiu.

2013-08-02 23:09

Witam,

Dziś trochę o zdrowiu, dlaczego warto jeść Borówki (także zawarty w napoju Monavie).

1. Świetne źródło witaminy C
Już 300 g świe­żych owo­ców po­kry­wa dzien­ne za­po­trze­bo­wa­nie na wi­ta­mi­nę C. Jest ona nie­zbęd­na do roz­wo­ju i re­ge­ne­ra­cji tka­nek, utrzy­mu­je dzią­sła i kości w do­brej kon­dy­cji, wspo­ma­ga przy­swa­ja­nie że­la­za i wzmac­nia układ od­por­no­ścio­wy. Oprócz kwasu askor­bi­no­we­go bo­rów­ki za­wie­ra­ją wi­ta­mi­ny A, z grupy B oraz PP, a także mi­ne­ra­ły: selen, cynk i miedź.
 
2. Doskonałe źródło przeciwutleniaczy (antyoksydantów)
Obec­ne w ja­go­dach an­ty­cy­ja­no­zy­dy chro­nią ko­mór­ki przed de­struk­cyj­nym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, wzmac­nia­ją na­czy­nia krwio­no­śne i zwięk­sza­ją ich ela­stycz­ność, za­po­bie­ga­jąc tym samym przed nie­wy­dol­no­ścią żylną, za­pa­le­niem żył głę­bo­kich a nawet groź­nym dla życia za­to­rem.
 
3. Zapobiegają infekcjom układu moczowego
Owoce bo­rów­ki czar­nej za­wie­ra­ją sub­stan­cję, która unie­moż­li­wia bak­te­riom przy­le­ga­nie do błon ślu­zo­wych pę­che­rza i cewki mo­czo­wej. Chro­ni ona rów­nież przed za­ka­że­niem wy­wo­ła­nym pa­łecz­ką okręż­ni­cy (Esche­ri­chia coli).
 
4. Poprawiają wzrok
a nawet za­po­bie­ga­ją jego po­gor­sze­niu w przy­pad­ku ta­kich cho­rób jak ja­skra i ka­ta­rak­ta. An­to­cy­ja­ny obec­ne w ja­go­dach po­pra­wia­ją rów­nież wi­dze­nie w ciem­no­ści.
 
5. Leczą biegunkę i zatrucia pokarmowe
Wspo­mnia­ne wyżej an­to­cy­ja­ny sku­tecz­nie zwal­cza­ją Esche­ri­chia coli – głów­na przy­czy­nę do­le­gli­wo­ści żo­łąd­ko­wo-je­li­to­wych. Do­dat­ko­wo garb­ni­ki, które za­wie­ra­ją bo­rów­ki uszczel­nia­ją błony ślu­zo­we żo­łąd­ka i neu­tra­li­zu­ją szko­dli­we pro­duk­ty prze­mia­ny ma­te­rii.